{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty Cổ Phần ADCorp","web_address":"Số 1 Đỗ Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3205070358476!2d105.84001531398133!3d21.019857986003206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab66f6e87dab%3A0x15bb1305591d13fe!2zQ8O0bmcgdHkgY-G7lSBwaOG6p24gQWRjb3Jw!5e0!3m2!1sen!2s!4v1578212609224!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"} ] }